Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Corporate News

लेख

लेख
कसरी जीएसडी र क्यारियर ड्रोन प्रकारहरूले थ्रीडी मोडेलको सापेक्ष सटीकतालाई असर गर्दछ

पछिल्लो लेखमा कसरी ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू र पीपीके डाटाले थ्रीडी मोडेलको सापेक्ष सटीकतालाई असर गर्दछ, हामीले उल्लेख गरेका थियौं कि जीसीपीहरू र पीपीके डाटासका साथै, जीएसडी र क्यारियर ड्रोनले पनि थ्रीडीको सापेक्ष सटीकतामा केही खास प्रभाव पार्छ। Model.So हामी यसलाई प्रमाणित गर्न अर्को परीक्षण गर्छौं।

प्रयोग १: थ्रीडी मोडेलको सापेक्ष सटीकतामा GSD को प्रभाव;

अवस्था १

वाहक ड्रोन

ओब्लिक क्यामेरा

GCPs

पीपीके

 CW10 VTOL

DG4pros

होईन

होईन

परिणाम तालिका १:

वस्तुहरूको संख्या

मापन लम्बाई (L0)

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L1) GSD = २ सेमी

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L2) GSD = 1.5 सेमी

DS1 (L0-L1)

DS2 (L0-L2)

1

.2.२१०

.1.१8

20.२०

०.०30०

०.०१०

 

70.70०6

.6.।

.6. .5

००१16

०.०56

 

१०.9।

१०.89

१०.90 ०

०.०71१

०.०61१

2

.0.०१०

88.8888

86.8686

०.3030०

०.5050०

3

१.8२२

१.7676

१.7676

०.6262२

०.6262२

4

१०..4१०

१०..38

१०..37

०.०30०

०.०40०

5

१०.7१

१०..65

१०..68

०.०68

०.०38

6

१..7877

१..72२

१..71१

००67

०.०77

7

११.40०4

११..4१

११..38

-0.006

००२24

 

१२.१47।

१२.१3

१२.१२

०.१17१

००२27

8

.5..5२

.4. .4

.4.।

०.०86

०.०36

 

१..79 7

१..83

१..77

-०.०3333

००२27

9

१०..374

१०..35

१०..35

००२24

००२24

10

२.१०

१.9

०.०

०.१२

०.० १

 

28.२28१

14.१14

19.१

०.4141१

०.०। ०

11

१.6.7575।

१.5..55

१.6..64

०.१२

०.०35

 

.6. .००

.5. .8

.5. .7

००२०

०.०30०

12

१.3..3 4

१.3..36

१.3..38

०.०34

०.११

13

१२..9।

१२.95

१२..9 १

-०.०१०

०.०30०

14

.1.१। ०

.2.२१

20.२०

-0.020

-०.०१०

15

१.3..371१

१.3..36

१.3..38

०.०११

-0.009

 

.4..435

.3..37

.4. .3

०.०65

०.००5

16

74.742२

74.7474

70.70०

०.००२

०.4242२

17

.0.०२२

.0.०3

99.9999

-0.008

०.०32२

18

9.9।

91.१

9.9

००२27

-0.003

19

.1.१२०

.0.०।

.1.१२

०.०30०

०,०००

 

१.4..4११

१..40०

१.3..37

०.०११

०.4141१

20

.0.०77

.0.०6

.0.०4

०.१17१

०.०37

21

१.6..6 6

१.6..68

१.6..65

००१16

०.०46

RMSE : DS1 = 0.0397m , DS2 = 0.0356m

अवस्था २

वाहक ड्रोन

ओब्लिक क्यामेरा

GCPs

पीपीके

CW10 VTOL

DG4pros

हो

होईन

परिणाम तालिका २:

वस्तुहरूको संख्या

मापन लम्बाई (L0)

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L1) GSD = २ सेमी

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L2) GSD = 1.5 सेमी

DS1 (L0-L1)

DS2 (L0-L2)

1

.2.२१०

.1.१8

.2.२१

०.०30०

0

 

70.70०6

.6. .8

.6. .8

०.२26

०.२26

 

१०.9।

१०.१

१०.87

०.०5१

०.०। ०

2

.0.०१०

9.9२

88.8888

०.०। ०

०.33

3

१.8२२

१.79

१.7676

०.०32२

०.6262२

4

१०..4१०

१०..3

१०..38

००२०

०.०3

5

१०.7१

१०..66

१०.72२

०.०58

-0.002

6

१..7877

१..77

१..79

०.१17१

-0.003

7

११.40०4

११..38

११..38

००२24

००२24

 

१२.१47।

१२.१२

१२.१3

००२27

०.१17१

8

.5..5२

.4. .7

.5. .3

०.०56

-0.004

 

१..79 7

१..83

१..78।

-०.०3333

०.१17१

9

१०..374

१०..34

१०..37

०.०34

०.००4

10

२.१०

०.०3

२.११

०.79

-0.001

 

28.२28१

18.१18

28.२28

०.१०१

०.००१

11

१.6.7575।

१.5..5

१.6..67

०.०85

०.००5

 

.6. .००

.5. .7

.5. .8

०.०30०

०.०२

12

१.3..3 4

१.3..35

१.3..3

०.०44

०.००4

13

१२..9।

१२..9२

१२..9

००२०

०.०4

14

.1.१। ०

.2.२१

.1.१

-0.020

0

15

१.3..371१

१.3..36

१.3..37

०.०११

०.००१

 

.4..435

.4. .3

.4. .२

०.००5

०.११

16

74.742२

72.72२

7.7

०.०२२

०.4242२

17

.0.०२२

00.००

9.9

०.०२२

०.4242२

18

9.9।

9.9

91.१

-0.003

००२27

19

.1.१२०

.0.०।

.0.०7

०.०30०

०.०5

 

१.4..4११

१.4..4१

१.3..38

०.००१

०.31११

20

.0.०77

.0.०3

.0.०4

०.०47

०.०37

21

१.6..6 6

१.6..65

१.6..65

०.०46

०.०46

RMSE: DS1 = 0.0328m , DS2 = 0.0259m

अवस्था 3

वाहक ड्रोन

ओब्लिक क्यामेरा

GCPs

पीपीके

CW10 VTOL

DG4pros

होईन

हो

 

परिणाम तालिका::

वस्तुहरूको संख्या

मापन लम्बाई (L0)

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L1) GSD = २ सेमी

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L2) GSD = 1.5 सेमी

DS1 (L0-L1)

DS2 (L0-L2)

1

.2.२१०

20.२०

20.२०

०.०१

०.०१

 

70.70०6

71.71१

.6.।

०.००

०.०२

 

१०.9।

१०.87

१०.88

०.०

०.०8

2

.0.०१०

89.89

87.8787

०.२२

०. .4

3

१.8२२

१.79

१.75

०.०3

०.०7

4

१०..4१०

१०..3

१०..38

०.०२

०.०3

5

१०.7१

१०..67

१०..6

०.०5

०.०3

6

१..7877

१..75।

१..78।

०.०4

०.०१

7

११.40०4

११..3

११..38

०.०१

०.०२

 

१२.१47।

१२.१3

१२.१२

०.०२

०.०3

8

.5..5२

.5. .१

.4.।

०.०२

०.०4

 

१..79 7

१..79

१..78।

०.०१

०.०२

9

१०..374

१०..35

१०..34

०.०२

०.०3

10

२.१०

०.०3

०.०२

०.०8

०.०

 

28.२28१

15.१15

21.२१

०.33

०.०7

11

१.6.7575।

१.6..6१

१.6..65

०.०7

०.०3

 

.6. .००

60.60०

.5. .7

०.००

०.०3

12

१.3..3 4

१.3..37

१..40०

०.०२

-०.०१

13

१२..9।

१२..88

१२..8।

०.०6

०.०5

14

.1.१। ०

20.२०

.1.१8

-०.०१

०.०१

15

१.3..371१

१.3..36

१.3..38

०.०१

-०.०१

 

.4..435

40.40०

.4. .6

०.०3

-०.०

16

74.742२

75.7575

75.7575

-०.०१

-०.०१

17

.0.०२२

9.9

9.9

०.०5

०.०5

18

9.9।

9.9

91.१

०.०१

०.०3

19

.1.१२०

10.१०

.0.०8

०.०२

०.०4

 

१.4..4११

१..40०

१.3..38

०.०१

०.०3

20

.0.०77

.0.०4

.0.०5

०.०4

०.०3

21

१.6..6 6

१.6..65

१.6..67

०.०5

०.०3

RMSE: DS1 = 0.0342 मीटर , DS2 = 0.0328m

अवस्था 4

वाहक ड्रोन

ओब्लिक क्यामेरा

GCPs

पीपीके

CW10 VTOL

DG4pros

हो

हो

परिणाम तालिका::

वस्तुहरूको संख्या

मापन लम्बाई (L0)

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L1) GSD = २ सेमी

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L2) GSD = 1.5 सेमी

DS1 (L0-L1)

DS2 (L0-L2)

1

.2.२१

.2.२१

.2.२१

०.००

०.००

70.70०6

.6. .8

7.7

०.०3

०.०१

१०.9।

१०.90 ०

१०.89

०.०6

०.०7

2

.0.०१

9.9

99.9999

०.०3

०.०२

3

१.8२२

१.80०

१.7878

०.०२

०.०4

4

१०..4१

१०.40०

१०..3

०.०१

०.०२

5

१०.7१

१०.70०

१०..6

०.०२

०.०3

6

१..7877

१..77

१..76

०.०२

०.०3

7

११.40०4

११..3

११..3

०.०१

०.०१

१२.१47।

१२.१3

१२.१२

०.०२

०.०3

8

.5..5२

.4.।

.5. .१

०.०4

०.०२

१..79 7

१.8..8१

१.8.

-०.०१

०.००

9

१०..374

१०..36

१०..35

०.०१

०.०२

10

२.१०

०.०२

२.११

०.०

०.००

28.२28१

16.१16

28.२28

०.२२

०.००

11

१.6.7575।

१.6..66

१.6..68

०.०२

०.००

.6.

.5. .4

.5. .3

०.०6

०.०7

12

१.3..3 4

१.3..35

१.3..37

०.०4

०.०२

13

१२..9

१२..8।

१२..9 १

०.०5

०.०3

14

.1.१

.1.१8

.2.२

०.०१

-०.०१

15

१.3..371१

१.3..35

१.3..35

०.०२

०.०२

.4..435

.4. .१

.4.।

०.०२

०.०3

16

74.742२

72.72२

71.71१

०.०२

०.०3

17

.0.०२२

9.9

9.9

०.०4

०.०4

18

9.9।

89.89

89.89

०.०5

०.०5

19

.1.१२

.1.१२

.1.१

०.००

०.०२

१.4..4११

१..40०

१.3..3।

०.०१

०.०२

20

.0.०77

.0.०3

.0.०3

०.०5

०.०5

21

१.6..6 6

१.6..66

१.6..64

०.०4

०.०6

RMSE : DS1 = 0.0308m , DS2 = 0.0249m

निष्कर्ष

प्रयोग १ को चरहरू:

१: पीपीके डाटा बिना / बिना।

२: GCP बिना / बिना।

:: भिन्न GSD : १.: सेमी वा २ सेमी

प्रयोगात्मक डेटाको चार सेटको विश्लेषण पछि, हामी निम्न निष्कर्षहरू निकाल्न सक्छौं:

 

जब oblique क्यामेरा DG4Pros हो:

(१) एटी ट्राइन्ग्युलेसनमा संलग्न ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट (जीसीपी) र पीपीके डाटा सहित, यो VTOL वा मल्टि रोटर ड्रोन हो, GSD २ सेमी वा १.cm सेमी हो कि, थ्रीडी मोडेल वालिक क्यामेरा DG4Pros द्वारा निर्मित सापेक्ष सटीकता त्रुटि Ds≤10 सेमी (वास्तविक ≤5 सेमी) को आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ।

(२) जब GSD एकल चर हो, GSD = 1.5 सेमीको साथ 3D मोडेलको सापेक्ष शुद्धता त्यो GSD = २ सेमी भन्दा राम्रो छ।

प्रयोग २: क्यारियर ड्रोन प्रकारको प्रभाव थ्रीडी मोडेलको सापेक्ष सटीकतामा

अवस्था १

ओब्लिक क्यामेरा

GCPs

पीपीके

GSD

DG4pros

होईन

होईन

1.5 सेमी

परिणाम तालिका १:

वस्तुहरूको संख्या

मापन लम्बाई (L0)

थ्रीडी मोडेल लम्बाई (L1) CW10

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L2) M600Pro

DS1 (L0-L1)

DS2 (L0-L2)

1

.2.२१

20.२०

.1.१

०.०१०

०.०२

 

70.70०6

.6. .5

70.70०

०.०56

०.०१

 

१०.9।

१०.90 ०

१०.१

०.०61१

०.०5

2

.0.०१

86.8686

9.9

०.5050०

०.०3

3

१.8२२

१.7676

१.79

०.6262२

०.०3

4

१०..4१

१०..37

१०..3

०.०40०

०.०२

5

१०.7१

१०..68

१०..6

०.०38

०.०3

6

१..7877

१..71१

१..76

०.०77

०.०3

7

११.40०4

११..38

११..38

००२24

०.०२

 

१२.१47।

१२.१२

१२.१२

००२27

०.०3

8

.5..5२

.4.।

50.50०

०.०36

०.०3

 

१..79 7

१..77

१..77

००२27

०.०3

9

१०..374

१०..35

१०..33

००२24

०.०4

10

२.१०

०.०

०.०२

०.० १

०.०

 

28.२28१

19.१

20.२०

०.०। ०

०.०8

11

१.6.7575।

१.6..64

१.6..65

०.०35

०.०3

 

.6.

.5. .7

.5. .7

०.०30०

०.०3

12

१.3..3 4

१.3..38

१.3..35

०.११

०.०4

13

१२..9

१२..9 १

१२..9२

०.०30०

०.०२

14

.1.१

20.२०

.1.१7

-०.०१०

०.०२

15

१.3..371१

१.3..38

१.3..35

-0.009

०.०२

 

.4..435

.4. .3

.4. .१

०.००5

०.०२

16

74.742२

70.70०

70.70०

०.4242२

०.०4

17

.0.०२२

99.9999

99.9999

०.०32२

०.०3

18

9.9।

9.9

89.89

-0.003

०.०5

19

.1.१२

.1.१२

.0.०8

०,०००

०.०4

 

१.4..4११

१.3..37

१.3..36

०.4141१

०.०5

20

.0.०77

.0.०4

.0.०6

०.०37

०.०२

21

१.6..6 6

१.6..65

१.6..65

०.०46

०.०5

RMSE: DS1 = 0.0356m , DS2 = 0.342 मी

अवस्था २

ओब्लिक क्यामेरा

GCPs

पीपीके

GSD

DG4pros

हो

होईन

1.5 सेमी

 

परिणाम तालिका २:

वस्तुहरूको संख्या

मापन लम्बाई (L0)

थ्रीडी मोडेल लम्बाई (L1) CW10

थ्रीडी मोडल लम्बाई (L2) M600Pro

DS1 (L0-L1)

DS2 (L0-L2)

1

.2.२१

.2.२१

.2.२१

0

०.००

 

70.70०6

.6. .8

70.70०

०.२26

०.०१

 

१०.9।

१०.87

१०.१

०.०। ०

०.०5

2

.0.०१

88.8888

9.9

०.33

०.०3

3

१.8२२

१.7676

१.80०

०.6262२

०.०२

4

१०..4१

१०..38

१०..3

०.०3

०.०२

5

१०.7१

१०.72२

१०.70०

-0.002

०.०२

6

१..7877

१..79

१..75।

-0.003

०.०4

7

११.40०4

११..38

११..38

००२24

०.०२

 

१२.१47।

१२.१3

१२.१3

०.१17१

०.०२

8

.5..5२

.5. .3

.4.।

-0.004

०.०4

 

१..79 7

१..78।

१..79

०.१17१

०.०१

9

१०..374

१०..37

१०..35

०.००4

०.०२

10

२.१०

२.११

०.०7

-0.001

०.०4

 

28.२28१

28.२28

21.२१

०.००१

०.०7

11

१.6.7575।

१.6..67

१.6..66

०.००5

०.०२

 

.6.

.5. .8

.5. .7

०.०२

०.०3

12

१.3..3 4

१.3..3

१.3..35

०.००4

०.०4

13

१२..9

१२..9

१२..9

०.०4

०.०१

14

.1.१

.1.१

.1.१8

0

०.०१

15

१.3..371१

१.3..37

१.3..36

०.००१

०.०१

 

.4..435

.4. .२

.4. .२

०.११

०.०१

16

74.742२

7.7

71.71१

०.4242२

०.०3

17

.0.०२२

9.9

00.००

०.4242२

०.०२

18

9.9।

91.१

91.१

००२27

०.०3

19

.1.१२

.0.०7

10.१०

०.०5

०.०२

 

१.4..4११

१.3..38

१.3..35

०.31११

०.०6

20

.0.०77

.0.०4

.0.०6

०.०37

०.०२

21

१.6..6 6

१.6..65

१.6..67

०.०46

०.०3

RMSE: DS1 = 0.0259m , DS2 = 0.256m

निष्कर्ष

प्रयोग २ को चरहरू:

१: GCPs बिना / बिना।

२: फरक क्यारियर ड्रोन: एक VTOL ड्रोन वा बहु-रोटर ड्रोन

प्रयोगात्मक डेटाको दुई सेटको विश्लेषण पछि, हामी निम्न निष्कर्षहरू निकाल्न सक्छौं:

 

जब oblique क्यामेरा DG4Pros हो:

(१) बिना / ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट (GCP) बिना कि यो VTOL वा बहु-रोटर ड्रोन हो, तिर्यक क्यामेरा DG4Pros द्वारा निर्मित थ्रीडी मोडलले सापेक्ष सटीकता त्रुटि Ds≤10 सेमी (वास्तविक ≤5 सेमी) को आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।

(२) जब वाहक ड्रोन प्रकारहरू एकल चर हो, मल्टि रोटरको साथ थ्रीडी मोडेलको सापेक्ष शुद्धता VTOL सँग भन्दा राम्रो हुन्छ, तर भिन्नता धेरै ठूलो हुँदैन।